O nas

REGULACJE OGÓLNE

 1. Wstęp

  eSKY nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu eSKY umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
  1. Dostawca - dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, tj. partner eSKY oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej eSKY oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z eSKY swoje usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach; listę dostawców usług hotelowych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu,
  2. Usługi hotelarskie lub hotelowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
  3. Produkty pakietowe - indywidualnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie skorzystania z usługi przewozowej (transport lotniczy) i rezerwacji usługi hotelarskiej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu eSKY.
 3. Przedmiot Regulacji
  1. Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej eSKY usług hotelowych partnerów turystycznych eSKY Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.
  2. eSKY zapewnia Użytkownikowi:
   1. bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą,
   2. możliwość skorzystania z produktów pakietowych dowolnie i indywidualnie konfigurowanych.
 4. W razie gdy z przepisów prawa wynikać będzie taki obowiązek, eSKY zobowiązuje się do płacenia podatku VAT za świadczone usługi. eSKY jest nadto obowiązana do zagwarantowania, w tym od strony finansowej, dostępności elementów składowych produktów pakietowych na swojej stronie internetowej.

MOŻLIWE WARIANTY REZERWACJI USŁUG HOTELARSKICH

 1. W zależności od oferty poszczególnych dostawców, wyróżnia się następujące zasady rezerwacji i dokonywania odpłatności za usługi hotelarskie:
  1. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odniesieniu do obiektu, za który odpłatność dokonywana jest bezpośrednio przez Użytkownika w obiekcie, w chwili przybycia do rezerwowanego obiektu - brak wpłaty na rzecz eSKY,
  2. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy - brak wpłaty na rzecz eSKY,
  3. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz eSKY, w jednej z form płatności podanej niżej w punkcie 10.

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH

 1. Zapytanie o rezerwację

  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej wybierając jedną z dostępnych opcji - elektroniczny System rezerwacji dostępny na www.lotnicze-bilety.pl, na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z eSKY albo kontakt telefoniczny pod numer wskazanej infolinii- oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
 2. Potwierdzenie zapytania i ceny
  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
  2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej.
  3. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe.
  4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz eSKY, cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez eSKY.
 3. Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej
  1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami ustalania ceny usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
  2. Zrozumienie warunków rządzących danym cennikiem pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY nie odpowiada za skuteczne przyjecie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.
  4. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez eSKY w imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.
  5. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
 4. Potwierdzenie rezerwacji.

  Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Formy płatności.
  1. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana przez przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.
  2. W przypadku gdy zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz eSKY, akceptowane są dwie formy płatności za usługi transferowe:
   1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   2. płatność przelewem na rachunek bankowy prowadzony w banku PKO BP, lub wpłata gotówkowa w dowolnym banku, na terenie Polski.
  3. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 10.2. wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
   1. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.lotnicze-bilety.pl obiekty (lokale) z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed terminem okresu korzystania z obiektu (lokalu). Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną. za usługę.
   2. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonywać na rachunek:

    eSKY.pl S.A.
    Pl. Jagielloński 8, 26-600 Radom
    Bank PKO BP SA
    Nr konta: 66 1020 4317 0000 5102 0136 7614.

   3. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
   4. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.
    1. Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.)
    2. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
    3. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza" Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji eSKY a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi.
    4. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
 2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA

 1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia.
  1. Rezerwacja zakwaterowania podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika.

   W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, eSKY zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której eSKY poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez eSKY pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz danych innych osób, w których imieniu dokonuje rezerwacji, przez eSKY do dostawców w celu ułatwienia procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej eSKY.
 2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. eSKY odpowiada wyłącznie za zawinione przezeń nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
 3. Ani eSKY ani inne firmy współpracujące z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców, nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek błąd w jej systemach lub tychże firm, które spowodują niemożność wykonania transakcji lub za jakość produktów dostępnych na platformie www. firm, oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych dostawców. Rolą eSKY i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
 4. Informacje o hotelach i standardach ich usług.

  Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym eSKY informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.

Do góry

Informujemy, że strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się aby ukryć ten komunikat.